Mobiltelefoner

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden, hvis der ikke er lavet en anden aftale med den enkelte lærer, for den enkelte lektion. Mobiltelefonerne kan i så tilfælde anvendes efter de anvisninger læreren har givet den givne læringssituation.

Mobiltelefoner må ikke anvendes til at filme/tage foto/ lave lydoptagelser af andre uden tilladelse. Det kan i værste fald blive anmeldt til politiet.

Anvender eleven mobiltelefonen i strid med denne aftale, inddrager læreren telefonen, og afleverer den på skolens kontor. Eleven kan derefter afhente telefonen, når skoledagen er forbi.

Samtidig får eleven udleveret en skriftlig orientering om hændelsen til forældrene, som med deres underskrift på returslip markerer, at de er blevet orienteret.

Hvis der mod forventning sker 2 eller flere inddragelser indenfor 3 mdr. laves en aftale med elev, forældre og skole om, at eleven i en nærmere aftalt periode (eksempelvis en uge) ikke må medbringe telefonen i skolen - eller at telefonen i den givne periode afleveres på skolens kontor om morgenen og først kan afhentes efter skoletid.

Kan eleven gentagne gange ikke følge disse regler, tager skolens ledelse kontakt til forældrene, for sammen med dem og eleven, at finde en løsning.