Ordensregler

Ordensreglerne beskriver et regelsæt hvor hovedtrækkene er, at eleven skal vise hensyn over for andre

Ordensregler for Vemmelev Skole

1. Vis hensyn over for andre

2. Vis ekstra hensyn, når du spiller bold.

3. Du skal selv passe på dine og skolens ting. Kommer du til at beskadige noget, skal du fortælle det til en lærer, eller på kontoret.

4. Du må kun forlade skolen i skoletiden, hvis du har fået tilladelse til det.

Uddybende retningslinier:

For at du og dine kammerater kan have det godt i skolen, og for at I alle kan få mest muligt ud af undervisningen, er det nødvendigt, at der er nogle regler for, hvordan vi opfører os på skolen, således at der er arbejdsro og god orden.

Frem for alt skal du huske på at behandle andre og andres ting, som du gerne selv vil have, at du og dine ting bliver behandlet.

Husk derfor at tage hensyn til dine kammerater og opføre dig fornuftigt.

Når du er i skole og på vej til og fra skole, skal du altid rette dig efter lærerne og det øvrige personale.

Kommer du til at beskadige eller ødelægge kammeraters eller skolens ejendele, skal du straks sige det til gård- eller gangvagten eller gå ned på kontoret og fortælle det.

Tager du penge eller værdifulde ting med i skole, er det på dit eget ansvar. Det samme gælder dyrt tøj. Skolen erstatter ikke penge og andre ting, som du tager med, hvis de bliver stjålet eller bliver væk for dig.

Du skal blive på skolens område i skoletiden med mindre at du har en særlig aftale med din klasselærer.

Boldspil er kun tilladt ude. Kommer du til at sparke eller kaste din bold op på taget eller ud på landevejen, må du ikke selv hente den uden først at have fået lov af gårdvagten eller en anden af skolens personale.

Skolens udeområder er delt op i områder. (Se tegning).

Løbehjul, rulleskøjter, skateboard, segboards o.lign. må ikke benyttes på skolens område i skoletiden.

Når du er inde:

Skal du opføre dig stille og roligt

Skal du ikke lege på borde og bænke med fodtøj på eller røre gardinerne

Skal du straks rydde op, når klokken ringer til time, således at timen kan begynde, når læreren kommer

Efter sidste time hjælper alle med at ordne lokalet dvs. at feje eller samle papir og affald op fra gulvet, sætte stolene op under bordene og at trække gardinerne fra samt sørge for, at lyset er slukket. 

(NB: læreren har ansvaret for at duksene har ordnet lokalet og døre og vinduer er lukket før det forlades efter sidste time).

Du må gerne gå på besøg i andre klasser fra dit trin og opholde dig stille på gangene foran klasserne.

Du må ikke være på- eller bag scenen i frikvartererne.

Husk, at hvis du eller din klasse ikke følger reglerne for ophold indendørs, risikerer du at hele klassen skal ud i alle frikvarterer i en periode.

 

Skolevejen

For at du kan komme sikkert til og fra skole, skal du huske på, at der ofte er stærk trafik især om morgenen, så du skal tage af sted i god tid - og se dig godt for.

Du skal altid rette dig efter skolepatruljen og kontaktlæreren.

Det er rigtig godt for din fysik at cykle i skole.

Hvis du bliver kørt til skole, skal du sættes af på ”kiss-and-ride” afsætningspladsen eller hvis I skal holde lidt længere - på parkeringspladsen ved hallen.

 

Cykelparkering

På grund af faren – ved bakkende biler, kørsel i to spor ved ”Kiss-and-ride” afsætningen - må der ikke cykles langs ”kis-and-ride”. Stå af cyklen og træk den mens du går ad fortovet op til hallens cykelparkering. Skal du krydse vejene ved skolen så brug nærmeste fodgængerovergang.

Om vinteren er det en god ide at have reflekser på tøjet. Hvis du cykler, skal du huske lys på cyklen.

For at din cykel kan få ordentlig plads og dermed undgå at blive ødelagt, skal du stille din cykel et ganske bestemt sted. 0. - 4. klasse skal stille den på de afmærkede pladser ved hallens cykelparkering. 5.-6. klasse ved cykelholderne ved kontorindgangen.

Går du i 7.- 9. klasse skal du benytte cykelholderne, mellem tandklinikbygningen og udskolingsbygningen

 

Evt. knallerter skal stå ved cykelstativet v. kontorgangen

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden, hvis der ikke er lavet en anden aftale med den enkelte lærer, for den enkelte lektion. Mobiltelefonerne kan i så tilfælde anvendes efter de anvisninger læreren har givet den givne læringssituation.

Mobiltelefoner må ikke anvendes til at filme/tage foto/ lave lydoptagelser af andre uden tilladelse. Det kan i værste fald blive anmeldt til politiet.

Anvender eleven mobiltelefonen i strid med denne aftale, inddrager læreren telefonen, og afleverer den på skolens kontor. Eleven kan derefter afhente telefonen, når skoledagen er forbi.

Samtidig får eleven udleveret en skriftlig orientering om hændelsen til forældrene, som med deres underskrift på returslip markerer, at de er blevet orienteret. 

Hvis der mod forventning sker 2 eller flere inddragelser indenfor 3 mdr. laves en aftale med elev, forældre og skole om, at eleven i en nærmere aftalt periode (eksempelvis en uge) ikke må medbringe telefonen i skolen - eller at telefonen i den givne periode afleveres på skolens kontor om morgenen og først kan afhentes efter skoletid.

Kan eleven gentagne gange ikke følge disse regler, tager skolens ledelse kontakt til forældrene, for sammen med dem og eleven, at finde en løsning.

Siden er sidst opdateret 6. september 2019