Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitikken omfatter alkohol og narkotiske stoffer og gælder for skolens elever og personale.
 
For personale henvises i øvrigt til Slagelse Kommunes Alkoholpolitik:

Mål og værdier

 • At tage afstand fra misbrug af rusmidler, men erkende problemet hvis det opstår – og gøre det legitimt at tale om det.
 • At sende tydelige signaler til skolens forældre, elever og personale
 • At være entydig ved håndtering af rusmiddelproblemer
 • At skolen er bevidst om egne muligheder og begrænsninger i forhold til rusmiddelproblemer.
 • At problemer med rusmidler hurtigt bliver opdaget og håndteret.
 • At hjælpe skolens elever og personale, der har problemer med rusmidler.
 • At fastholde skolens elever og personale, selvom de har problemer med rusmidler.
 • At hjælpe/vejlede elever og personale, hvis pårørende har problemer med rusmidler

Retningslinjer og konsekvenser

Elever

 • Alkohol er ikke noget for børn – derfor er der ingen børn eller unge der drikker alkohol på skolen.
 • Dette gælder også ved skolearrangementer udenfor skolens matrikel såsom lejrskole, ekskursioner mm.
 • Ved børn og unges overtrædelse af reglerne kontaktes deres forældre.
 • Vi henstiller til at ovenstående retningslinjer er gældende ved alle klassefester

Forældre

 • Alkohol er ikke noget for børn – derfor drikker forældre ikke alkohol på skolen.
 • Incl. skolearrangementer udenfor skolens matrikel såsom ekskursioner mm.
 • Ved tilfælde af at forældre overtræder retningslinjerne, henvises til rusmiddelpolitikkens værdier og mål. I særlige tilfælde kan forældre bortvises.

Personale

 • Skolen er en ”arbejdsplads” for både børn, unge og ansatte. Derfor indtages der som udgangspunkt ingen former for rusmidler på skolen, med mindre der er indgået særlige aftaler med nærmeste leder ved fx julefrokost, sommerfest, jubilæum og lign. Der skal altid være en alternativ udskænkning til alkohol ved disse lejligheder.
 • Når man har en mistanke om et misbrug hos en kollega, drøftes denne bekymring med kollegaen – eller den nærmeste leder.
 • Herefter iværksættes den administrative procedure som giver mulighed for hjælp og behandling

Skolens organisering af indsatsen

 • Skolens ledelse er ansvarlig for Rusmiddelpolitikken. Politikken lægges på skolens hjemmeside, og i personalemappen. Politikken revideres efter behov og skolens personale inddrages heri.
 • Det er alle medarbejderes pligt at handle, når der konstateres brud på reglerne. At kontakte nøgleperson (fx: Å-team, AKT/SSP/Sundhedsplejerske) /ledelse er også at handle.
 • Ved mistanke om overtrædelse af regler, eller ved bekymring om et barns trivsel, påhviler det nøgleperson/ evt. ledelsen at tage en samtale med pågældende barn/familie.
 • Nøglepersoner/ledelsen holder sig opdaterede vedr. rusmiddelrelaterede problemstillinger fx gennem litteratur, kommunale politikker eller arrangementer.
 • Skolens personale forventes ikke at kunne løse rusmiddelrelaterede problemstillinger – men derimod at kunne handle kvalificeret i forhold til håndtering af problemer, herunder at skabe kontakt til de rette tilbud om samtale eller anden hjælp. Tag kontakt til:
 • For elever: SSP-kontaktperson, sundhedsplejerske, AKT
 • For personale: Nærmeste leder, Tillidsrepræsentant /sikkerhedsrepræsentant

Forebyggende aktiviteter

 • Skolen afholder hvert år et oplysende arrangement for 8. klasse om rusmidler i samarbejde med SSP.
 • På et forældremøde i 6-7 klasse forholder forældregruppen sig til regler vedr. alkohol
 • Skolen vil – i forbindelse med det pædagogiske arbejde eller undervisning – inddrage den skolens trivselspolitik som en del af den forebyggende indsats.
 • OBS - se i øvrigt ”Opmærksomhedspunkter i forhold til unge, mistrivsel og rusmidler” samt Sundhedsstyrelsen/UVMs pjece ”Børn og unge drikker mere end du tror” (hænger på opslagstavlen under AKT på lærerværelset )
 • Brug undervisningsmaterialet ” www.Alkoholdialog.dk"
Siden er sidst opdateret 16. februar 2016