Princip for badning og omklædning v. idræt og bevægelse

Skolebestyrelsens princip for badning og omklædning i forbindelse med idræt og ekstrabevægelse

Formål

 • At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget
 • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt fore hinandens forskelligheder
 • At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget
 • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse
 • At forældre, elever og lærere kender til retningslinjerne for idrætsundervisningen, omklædning og det efterfølgende bad

Princippet ligger i forlængelse af Folkeskoleloven - særlig Fælles Mål for faget idræt.

 

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, ligesom den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Det er skolens ansvar, at:

 • sikre badefaciliteter for eleverne. Af og til ved menstruation eller andre forhold, kan eleverne bade i hold eller alene. Det aftales i det enkelte tilfælde med idrætslæreren.
 • sørge for tilsyn under badning
 • undervise i emnerne: personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Evt. i et tværfagligt samarbejde og med sundhedsplejersken
 • der er nyvasket ”glemmetøj” til de elever, som har glemt selv at medbringe idrætstøj eller håndklæde.

 

Det er forældrenes ansvar, at:

 • støtte op om ”principper for badning og omklædning i forbindelse med idræt og ekstrabevægelse”
 • sikre at eleven møder forberedt til undervisningen. Det betyder i denne sammenhæng, at eleven medbringer idræts- og skiftetøj, håndklæde og inden- eller udendørssko mv., som gør det muligt at tage del i både undervisningen og det efterfølgende bad.

Ved idrætsundervisning i de første lektioner om morgenen, må eleverne meget gerne komme omklædte.

 

Vedr. fritagelse fra idræt og ekstraidræt

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt. Hvis det drejer sig om længerevarende fravær, skal skolens ledelse godkende forældrenes anmodning herom. Ved kortere fravær er det elevens idrætslærer, der modtager anmodningen om fritagelse på Aula, ved at anmodningen angiver årsag og varighed.

Ved fritagelse kan eleven, for at opnå et fagligt udbytte bl.a. fungere som observatør og inddrages i det omfang, det i øvrigt er muligt f.eks. som medhjælper, dommer og lign.

Ekstra bevægelse: Fit First, Bevægelse, PULS og Fællesgymnastik

Ved Fit First i indskolingen og Bevægelse på mellemtrinnet er der ikke omklædning pga. af den begrænsede tid med 45 min. pr. gang.

Ved PULS gælder samme regler som for almindelig idrætsundervisning vedr. omklædning og bad, dels da eleverne arbejder fysisk hårdt, og dels da udskolingselever har behov for et bad efter undervisningen af hensyn til deres personlige hygiejne.

Ved Fællesgymnastik tilbydes eleverne at kunne bade efter undervisningen, dog er det tilladt at gå hjem og bade, da de er fire klasser sammen, hvilket gør pladsen i omklædningsrummene ret trang. Endvidere ligger undervisningen i de sidste lektioner, og der derved ikke er mere undervisning på skolen.

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 21. januar 2022