Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem

Formål:

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Intra/aula er den primære kommunikationskanal mellem skole og hjem

Mål:

 • Kommunikationen      mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og      respektfuld.
 • Alle      forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal      kontakte i forskellige situationer.
 • Det      er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring overordnede      praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
 • Skolen      er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for      elevens skolegang.

Skolens ansvar:

 • Skolen      sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige      situationer samt om skolens åbningstider
 • Skolen      informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår      faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
 • Skolen      behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som      muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Skolen      tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
 • Skolens      ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som      hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.

Forældrenes ansvar:

Forældrene kontakter skolens ansatte inden for skolens åbningstider. Dog kan der skrives til ansatte på intra/aula uden for skolens åbningstid.

 • Forældrene      holder sig orienteret om deres barns skolegang.
 • Forældrene      skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i      familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre,      der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som      udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik      på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter      forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen.
 • Forældrene      retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever,      at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som      skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.
 • Forældre,      der oplever konflikter i skoletiden mellem deres barn og et andet barn,      tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik      på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen skal inddrages, hvis      det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Konflikter mellem børn, som      sker uden for skoletid eller på sociale medier i fritiden bør forsøges      løst mellem eleverne og deres forældre. Hvis en konflikt vurderes at      påvirke elevernes skolegang negativt skal relevante ansatte kontaktes

Forældremøder

Formål:

 • Forældremøder      skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den      faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • Forældremøderne      sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøderne      sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og      trivselsmæssige problemer i klassen.
 • Forældremøderne      sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og      sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor      de kan hente yderligere oplysninger.
 • Forældremøderne      medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen      afholder regelmæssige forældremøder, som udgangspunkt en gang om året, og      skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Skolen      sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog      med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Dette kan fx ske ved kontaktforældrene bidrager med punkter til forældremødet, står for punkter mv. Det er i sidste ende den enkelte klasselærer, der træffer beslutningen om dagsordenen for forældremøderne.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid (min 14 dage før) til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

Forældrenes ansvar:

 • At      deltage i forældremøder.
 • At      bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og      trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Klassens      kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) deltager som      udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Dette kan fx      ske ved kontaktforældrene bidrager med punkter til forældremødet, står for      punkter mv. Det er i sidste ende den enkelte klasselærer, der træffer      beslutningen om dagsordenen for forældremøderne.

 

Skole-hjem-samtaler

Formål:

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skole-hjem-samtaler      giver forældrene et billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og er      med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i      tide.
 • Skole-hjem-samtaler      er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold      til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og      sociale mål.
 • Skole-hjem-samtaler      sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og      opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Skole-hjem-samtaler      sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene      kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtalen      understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.

Skolens ansvar:

 • Skolen      tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid (min 14      dage før), og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed      for at deltage.
 • Skolen      udsender elevplanerne i tilpas god tid (min 7 dage før), så forældrene kan      bruge dem som forberedelse til skole-hjem-samtalen.
 • Skolen      indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler – 1-2 gange om      året.
 • Skolen      vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en      elev.
 • Skolen      tilstræber at give forældrene en viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte      deres barns læring.
 • Skolen      tilstræber, at forældrene får en viden om elevens udvikling i alle fag      hvert år i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene      forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen      med deres barn.
 • At      mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2 (nyt vindue), at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.”

Siden er sidst opdateret 2. juli 2019