Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem

Formål:

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Aula er den primære kommunikationskanal mellem skole og hjem

Mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring overordnede praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt om skolens åbningstider
 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.

Forældrenes ansvar:

Forældrene kontakter skolens ansatte inden for skolens åbningstider. Dog kan der skrives til ansatte på intra/aula uden for skolens åbningstid.

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang.
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen.
 • Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.
 • Forældre, der oplever konflikter i skoletiden mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen skal inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Konflikter mellem børn, som sker uden for skoletid eller på sociale medier i fritiden bør forsøges løst mellem eleverne og deres forældre. Hvis en konflikt vurderes at påvirke elevernes skolegang negativt skal relevante ansatte kontaktes

Forældremøder

Formål:

 • Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen afholder regelmæssige forældremøder, som udgangspunkt en gang om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Dette kan fx ske ved kontaktforældrene bidrager med punkter til forældremødet, står for punkter mv. Det er i sidste ende den enkelte klasselærer, der træffer beslutningen om dagsordenen for forældremøderne.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid (min 14 dage før) til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

Forældrenes ansvar:

 • At deltage i forældremøder.
 • At bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og    trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Dette kan fx ske ved kontaktforældrene bidrager med punkter til forældremødet, står for punkter mv. Det er i sidste ende den enkelte klasselærer, der træffer beslutningen om dagsordenen for forældremøderne.

 

Skole-hjem-samtaler

Formål:

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene et billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid (min 14 dage før), og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen udsender elevplanerne i tilpas god tid (min 7 dage før), så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjem-samtalen.
 • Skolen indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler – 1-2 gange om året.
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.
 • Skolen tilstræber at give forældrene en viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en viden om elevens udvikling i alle fag hvert år i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen  med deres barn.
 • At mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2 (nyt vindue), at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.”

Siden er sidst opdateret 6. februar 2020