Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

 

Formål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Mål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.
 • Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et billede af elevens faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen. Skole-hjem-samtalen danner baggrund for aftaler mellem skolen og hjemmet om elevens udvikling.

 Skolens ansvar:

 • At give forældrene en viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.
 • At give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • At elevplanerne giver et billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • At indholdet i elevplanen bygger på aktiviteter, evalueringer, observationer, test i undervisningen og på elevsamtaler.
 • At udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne

Forældrenes ansvar:

 • At have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.
 • At følge op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.
 • At holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 13:
"Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test”. I § 13 b står der om elevplaner: "Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå." I § 13 b, stk. 5 uddybes form og forældreinddragelse: "Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan."

Siden er sidst opdateret 6. februar 2020