Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Formål:

 • Underretning      af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene      løbende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • Underretning      af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et      grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Mål:

 • Underretning      af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og      forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige      problemer.
 • Elevplanen      er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af      undervisningen. Den giver forældrene og eleven et billede af elevens      faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen      er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen      danner grundlag for skole-hjem-samtalen. Skole-hjem-samtalen danner      baggrund for aftaler mellem skolen og hjemmet om elevens udvikling.

 Skolens ansvar:

 • At      give forældrene en viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.
 • At      give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns      læring.
 • At      elevplanerne giver et billede af den enkelte elevs faglige udbytte og      trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • At      indholdet i elevplanen bygger på aktiviteter, evalueringer, observationer,      test i undervisningen og på elevsamtaler.
 • At      udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge      det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne

Forældrenes ansvar:

 • At      have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af      undervisningen.
 • At      følge op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns      læring.
 • At      holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 13:
"Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test”. I § 13 b står der om elevplaner: "Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå." I § 13 b, stk. 5 uddybes form og forældreinddragelse: "Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan."

Siden er sidst opdateret 2. juli 2019