Princip for undervisningens organisering

Formål

 • Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Elevernes placering i klasser [Folkeskoleloven, § 25 (nyt vindue)]

Vedr. børnehaveklasser

 • Børnehaveklasserne deles i starten af skoleåret i to hold. Herefter prøver lærere og pædagoger forskellige elev konstellationer af med det formål, at lave to homogene klasser både fagligt og socialt.

Klasserne dannes i november efter følgende kriterier:

 • Børnehavernes erfaring/kendskab til brobygningsskema og overleveringsmøder
 • Ligelig fordeling af børn med særlige behov (adfærd, faglig parathed mv.)
 • Ligelig antal og kønsfordeling
 • Teamets kendskab til barnet, herunder hvordan barnet trives på skolen og i SFOen

Generelt

 • Skolens mål er, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.
 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
 • Skolen orienterer og hører skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Holddannelse [Folkeskoleloven, § 25a (nyt vindue)]

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.
 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle elever.
 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

Skoledagens længde

 • Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet 8.00-13.30, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.00-14.30 og i udskolingen i tidsrummet 8.00-14.30/15.15.

​Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 
 • Skolen vil, så vidt det er muligt planlægge skoledagen så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

Vikardækning

 • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.
 • Skolen sætter, så vidt det er muligt vikar på alle timer, hvor de faste lærere er fraværende. Hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af begrænsede ressourcer skal følgende principper følges:

Evt. aflysning af timer:

 • Hvis det ikke er muligt at få dækket lektioner af vikarer ved lærerfravær kan undervisningen i de ældste klasser (6.-9. klasse) aflyses.
 • Skolen tilstræber, at undervisningen kun aflyses hvis der er tale om lektioner i ydertimer.

Undervisningsdifferentiering

 • Skolens undervisning tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.

Tema- og projektforløb til styrkelse af fællesskabet, den fælles læring og oplevelser man husker

Fællesskabet skaber værdi og binder bånd på tværs af klasser på Vemmelev Skole. Vi ser at alle elever trives både fagligt og socialt hvis vi arbejder målrettet med at dyrke fællesskabet på skolen

Derfor:

 • Vægter skolen samarbejde på tværs af årgange og klassetrin meget højt, gennem tema og projektforløb.

Ved tema og projektforløb:

 • Tilstræber skolen at informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.
 • Tilstræber skolen, at der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

Lektiehjælp og faglig fordybelse [Folkeskoleloven, §15, stk. 2 (nyt vindue)]

 • Skolen tilstræber en tydelighed i forhold til omfang og indhold af lektier, således at det er nemt for forældre og elever at vide hvad der er lektie
 • Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den faglige og den understøttende undervisning.
 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i at realisere deres individuelle læringsmål.
 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at gå i skole.

Elevernes hjemmeaktiviteter

 • Der må påregnes hjemmearbejde
 • Skolen tilstræber at involvere hjemmene i elevernes læring med opgaver og ideer til hjemmeaktiviteter, der understøtter den faglige læring.
 • Skolen tilstræber, at elevernes hjemmeaktiviteter
  • er motiverende
  • inddrager forældrene.
  • viser forældrene,       hvad eleven lærer i skolen.

Idræt, motion og bevægelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 1 (nyt vindue)]

Der er forskningsmæssig evidens for, at den motoriske formåen og idræt, motion og bevægelse generelt, har en indflydelse på elevers sundhed, læringsparathed og trivsel. Idræt, motion og bevægelse er derfor en vigtig prioritet på Vemmelev Skole. Det kommer til udtryk i følgende tiltag:

 • Prioritering af deltagelse i kommunale idrætsstævner
 • Bevægelsesaktiviteter til understøttelse af faglig læring
 • Legepatruljer, som instruerer i fælleslege i frikvartererne
 • Tæt samarbejde med foreningslivet i Slagelse Kommune

Valgfag i udskolingen [Folkeskoleloven, § 9 (nyt vindue)]

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt.
 • Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler, musikskolen og øvrige folkeskoler om udbuddet af valgfag.
 • Der udbydes toårigt valgfag til 7.klasse i HDS og et eller flere af fagene MAD, MUS, B/K. Dette afgøres af årgangens størrelse og skolens mulighed for at dække med en fagligt kompetent lærer i de pågældende fag.

Supplerende undervisning og specialundervisning

De formelle rammer
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2 (nyt vindue), at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.”

Siden er sidst opdateret 24. februar 2020